Kursy wakacyjne dla dorosłych

Jedziesz w podróż do kraju anglojęzycznego lub hiszpańskojęzycznego? Chcesz odświeżyć znajomość języka?
A może chcesz rozpocząć naukę od podstaw?

Zawsze o tym marzyłeś, ale nigdy nie ma czasu…
Chcesz wykorzystać letni przypływ energii na doskonalenie języka w miłej atmosferze?

Wybierz kurs wakacyjny i przekonaj się, że latem nauka jest przyjemniejsza i szybsza.

Drugi miesiąc kursów wakacyjnych: 3-28 sierpnia 2020 r.


STANDARD : Kursy 4 tygodniowe : 12 lekcji 60min -> zajęcia  2×90′ w tygodniu

 

 

Kurs wakacyjny to:

 • zdobycie nowych umiejętności,
 • utrwalenie i wdrożenie w życie wiedzy, którą już posiadasz (jeśli już uczyłeś się języka),
 • przełamanie bariery językowej i poprawienie płynności komunikacji,
 • poszerzenie słownictwa i utrwalenie gramatyki,
 • posługiwanie się językiem w sytuacjach formalnych i nieformalnych, spotykanych w życiu codziennym, w pracy i w podróży.

 

Obecnie zapraszamy na kursy języka hiszpańskiego w sierpniu:

kurs od podstaw A0 – 2x90min/tyg (12godzin)- poniedziałek, środa 17.00-18.30 (lektor: Johanna)

kurs od podstaw A0 – 2x90min/tyg (12godzin)- wtorek, czwartek 18.40-20.10 (lektor: Marta)

kurs dla początkujących A1(unidad 3)- poniedziałek, środa 18.40-20.10 (lektor: Jairo)

kurs dla średnio zaawansowanych A2(unidad7) – wtorek, czwartek 17.00-18.30 (lektor: Johanna)

kurs średniozaawansowanych B1 – poniedziałek, środa 17.00-18.30 (lektor: Jairo)

REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGO 2020/2021

 

 1. Szkoła wysyła mailowo zaproszenie na lekcje w postaci linka przekierowującego na zajęcia w aplikacji ZOOM wraz z instrukcją do aplikacji. Link jest utworzony cyklicznie i powtarza się zawsze w dniach i godzinach zajęć. Słuchacz zobowiązany jest do zachowania danych do połączenia ;

 2. Połączenie do lekcji powinno nastąpić na 5 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć, aby lektor miał czas na aktywowanie dostępu ;

 3. Słuchacz w momencie dołączenia podaje swoje imię oraz nazwisko. Na tej podstawie sprawdzana jest lista obecności ;

 4. Spóźnienie na lekcje może skutkować chwilowym oczekiwaniem na dołączenie ;

 5. Każdorazowa nieudana próba dołączenia powinna zostać zgłoszona niezwłocznie pod numerem telefonu : 519-615-873

 6. W przypadku prowadzenia kursu w formie zdalnej Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na udostępnienie dźwięku i obrazu na swoim urządzeniu teleinformatycznym tak aby możliwe było prawidłowe wykonanie Usługi przez EL UNIVERSO, tj. odbycie lekcji z Lektorem przy jednoczesnym przesyle obrazu i dźwięku zarówno ze strony Lektora, jak i Klienta.

 7. Klient oświadcza, że ma możliwość udziału w lekcjach prowadzonych zdalnie i w związku z tym akceptuje poniższe postanowienia:

 • Aby korzystać z lekcji prowadzonych przez EL UNIVERSO w formie zdalnej niezbędny jest:

 • komputer z systemem operacyjnym: Windows 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11; Pamięć RAM: 2 GB; Procesor: Intel Core 2 Duo 1.8 GHz (lub analogiczny);

 • przeglądarka internetowa z aktywną automatyczną aktualizacją;

 • sprawny mikrofon i kamera video;

 • łącze internetowe o przepustowości przynajmniej 5Mb/s

 1. Rekomendowane przez EL UNIVERSO wymagania techniczne to:

 • komputer z systemem operacyjnym Windows 8 / 8.1 / 10, Mac OS X 10.10, 10.11; Pamięć RAM: 4 GB lub wyższa; Procesor: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz (lub analogiczny);

 • przeglądarka internetowa z aktywną automatyczną aktualizacją;

 • sprawny mikrofon i kamera video

 • łącze internetowe o przepustowości przynajmniej 35Mb/s lub wyższej

 1. Zaleca się zamknięcie przez Użytkownika wszelkich programów, które mogą obciążać łączę internetowe.

 2. Koszty dostępu do Internetu ponosi Klient, także w przypadku korzystania z Internetu za pomocą telefonu komórkowego. Klienci korzystający z lekcji za pomocą telefonu komórkowego powinni zapoznać się ze stawkami transferu (połączeń z Internetem) stosowanymi przez operatorów telekomunikacyjnych.

 3. Klient zobowiązany jest do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem oprogramowania do komunikacji zdalnej treści zabronionych, w szczególności podczas lekcji, takich na przykład jak przedstawiających: treści pornograficzne, nagość, przezroczyste ubrania, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia intymnych części ciała lub propagujące przemoc, nawołujące do nienawiści, obraźliwe lub naruszające prawo do prywatności; ponadto, komentarze, opinie, oceny i wiadomości Słuchacza nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, niezgodnych z prawem oraz z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;

 • korzystania z Usług oferowanych przez EL UNIVERSO w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Słuchaczy, Lektorów oraz dla EL UNIVERSO z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;

 • korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach lekcji jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

 • niezamieszczania Treści lub wypowiedzi mających charakter reklamy lub o charakterze komercyjnym, naruszających dobre obyczaje lub dobry wizerunek EL UNIVERSO;

 • uczestniczenia w lekcji z Lektorem w sposób merytoryczny, uprzejmy oraz zgodny z materiałami opracowanymi przez EL UNIVERSO lub danego Lektora, a także sprawowania nadzoru i dbałości o to, aby Dziecko korzystało z Usług w taki sam sposób;

 • nienagrywania i niepublikowania poszczególnych lekcji z Lektorem, ich części lub slajdów, odbywanych w ramach świadczenia Usługi.

 1. W przypadku lekcji zdalnych EL UNIVERSO jest zobowiązany jest do:

 • zapewnienia Klientowi dostępu do wybranej przez El Universo platformy do komunikacji zdalnej w terminach kursu wskazanych w niniejszej umowie;

 • niezwłocznej naprawy zgłaszanych przez Klienta usterek w świadczeniu Usługi;

 1. EL UNIVERSO ma prawo do:

 • przejściowego, krótkotrwałego zaprzestania świadczenia usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją oprogramowania albo ze względu na działanie siły wyższej;

 • wysyłania na adres email danego Klienta komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem wybranej platformy do komunikacji zdalnej i realizacją Usługi;

 • zablokowania dostępu Klientom, których działania lub zaniechania naruszają postanowienia powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszej Umowy.

 1. EL UNIVERSO oświadcza i zapewnia, że:

 • będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, a także europejskiego, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także zgodnie z obowiązkowymi zasadami ochrony danych osobowych określonymi w klauzuli 5 ust. 1 lit. b) decyzji Komisji Europejskiej z dnia 15 czerwca 2001 r. numer 2001/497/WE w sprawie standardowych klauzul umownych w związku z przekazywaniem danych osobowych do państw trzecich na podstawie Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L 181/19, z 4.07.2001),

 1. EL UNIVERSO nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym Klienta, które uniemożliwiają mu korzystanie z lekcji zdalnych.

 2. EL UNIVERSO nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Klienta, w szczególności w przypadku naruszenia przez Klientów praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.

 3. EL UNIVERSO dokłada należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru jego działalności przy nadzorowaniu metodyki nauczania stosowanej przez Lektorów.

 4. EL UNIVERSO nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć i którego skutkom nie dało się zapobiec. W przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej EL UNIVERSO zobowiązana jest do poinformowania Klienta o przerwie w świadczeniu Usługi i podania jej przyczyny.

 5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usługi przez EL UNIVERSO. Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail do obsługi administracyjnej EL UNIVERSO w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

 6. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 7. EL UNIVERSO najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona EL UNIVERSO poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji.

 8. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie Treści oraz uczestnictwo w lekcjach.

 9. W przypadku powzięcia przez Klienta informacji o fakcie zamieszczenia na Platformie Treści naruszających niniejszą Umowę, powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z obsługa administracyjną EL UNIVERSO.

 10. W przypadku, gdy w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika w ramach Platformy danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa lub wyrządzenia osobie trzeciej szkody przez Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem.

O KURSIE

KURS STANDARDOWY

terminy : 6-31 lipiec  lub 03-29 sierpień 

 

 • Intensywność:  2 razy w tyg po 90 minut
 • Terminy zajęć: od poniedziałku do piątku (w zależności od grupy)
 • Godziny zajęć: w zależności od dostępności grup
 • 1 lekcja: 60 min.
  (NA WAKACJE DOSTAJESZ OD NAS 10 min. GRATIS DO KAŻDEJ LEKCJI; standardowa lekcja w El Universo = 50 min.)
 • Języki i poziomy:
  hiszpański, angielski: A1, A2, B1, B1+, B2, B2+
  polski dla obcokrajowców (Polish for foreigners): A1, A2, B1
 • Wiek uczestników: +16 lat
 • Ilość osób w grupie: od 5 do 6
 • Długość kursu: 4 tygodni
 • Struktura kursu:
  nauka przez pełne zanurzenie w język, duży nacisk na rozmowę, formułowanie pytań, mini dialogów, nauka gramatyki praktycznej, kurs różnorodny, wzbogacony piosenkami, filmami krótkometrażowymi (od poziomie A2+) itp.
 • Cena:
  4 tygodnie nauki (12 lekcji 60 min) – 475,00 zł (plus 70zł podręcznik)

 

Zarezerwuj sobie miejsce w grupie:  71 795 92 95 

email: biuro@eluniverso.pl

Potrzebujesz pomocy w dokonaniu odpowiedniego wyboru? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy w możliwie najkrótszym terminie.

Potrzebujesz pomocy w dokonaniu odpowiedniego wyboru? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy w możliwie najkrótszym terminie.